Kultuuri hoidev ja toetav Põhja-Sakala

1. Tõstame kultuuriasutuste ringijuhtide töötasusid ning võtame kõik ringijuhid tööle töölepinguga, et neil oleks sotsiaalsed garantiid aastaringselt.
2. Laiendame raamatukogude funktsioone. Kõik valla raamatukogud jätkavad teenuste osutamist.
3. Loome Põhja-Sakala valla mälukeskuse, mille ülesandeks on pärandkultuuri säilitamine ja koduloo jäädvustamine  ning mis koordineerib ja toetab vallas tegutsevate muuseumide ja kogude tegevust.
4. Analüüsime koostöös kultuuritegijate ja -tarbijatega valla kultuuriasutuste juhtimisstruktuuri ja piirkondlikku katvust ning teeme vajadusel muudatusi.
5. Leiame üheskoos Suure-Jaani Muusikastuudioga õppeks sobivamad ringiruumid.
6. Väärtustame kirikute ja koguduste panust kohaliku kultuurielu edendamisse, toetame kirikuhoonete ja neis olevate kultuuriväärtuste säilitamist.
7. Valla ajaleht „Leole“ vajab olulist sisulist ja vormilist muutust. Selleks kutsume ellu ajalehe kolleegiumi, kuhu kuuluvad ajakirjandusala asjatundjad.
8. Toetame Suure-Jaani kesklinna Rahvusvahelise Artur Kapi Ühingu poolt loodava Andekoja rajamist.
9. Nimetame Suure-Jaani muusikalinnaks ja paigaldame linna sissesõitudele sellekohased reklaamid.
10. Anname uutele tänavatele meie piirkonna kultuurilooga seotud suurkujude nimed.