Kaasaegse taristuga, keskkonda väärtustav ja ettevõtlik Põhja-Sakala

1. Tagame koostöös riigiga kiire interneti igasse kodusse ja ettevõttesse.
2. Kaardistame koos kogukondade esindajate ja ühistranspordi kasutajatega kitsaskohad ühistranspordis (sh bussiootepaviljonide seisukord) ning asume neid koos Transpordiameti, Viljandimaa Ühistranspordikeskuse ning vedajatega lahendama.
3. Ehitame riigi toel Suure-Jaani tööstusparki uue hoone koos harjutusväljakutega Päästeametile, Politsei- ja Piirivalveametile ning kiirabile.
4. Ehitame koostöös riigi ja erasektoriga üürimaju. Toetame ja nõustame korteriühistuid majade renoveerimisel.
5. Algatame avaliku arutelu elanike ja ettevõtjatega valla kergliiklusteede rajamiseks. Kergliiklusteed saavad tulevikus teoks üksnes kogukondadega kokkulepitult.
6. Kaardistame valla teedel ja asulates liiklusohtlikud paigad ning asume neid koostöös Transpordiametiga lahendama. Võtame kasutusse nutika tänavavalgustuse sõidu- ja kergliiklusteedel.
7. Jätkame vallale kuuluvate teede mustkatte alla viimist.
8. Enampakkumise korras müüme või anname rendile vallale mittevajalikud hooned, rajatised, metsa ja maa.
9. Korraldame linnades ja alevikes kevadise ja sügisese lehtede äraveo.
10. Korraldame hajaasustusega piirkondades pakendite äraveo „kollase koti“ põhimõttel, kus teostatakse igakuiselt pakendite vedu piirkondadest, kus ei ole pakendikonteinereid.